The Filipinos

Zambales, 2012
Kodak Ektachrome 200

LXXX-20-2


About this entry